მულჩირების თვისებები

 • უზრუნველყოფს გარემოს სისუფთავეს და ესთეტიურობას.
 • არის ქარისადმი მდგრადი.
 • აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას.
 • ინარჩუნებს კულტივაციის შედეგად მიღებული ფხვიერი ნიადაგის თვისებებს.
 • იცავს ნიადაგს წყლისა და ქარისმიერი ეროზიისგან.
 • ამცირებს წყლის აორთქლებას 25-50%-ით.
 • წარმოადგენს ორგანულ სასუქს და ამდიდრებს ნიადაგს მცენარისთვის საჭირო საკვები ნივთიერებებით.
 • ხელს უწყობს ნიადაგში არსებული მიკრო და მაკრო ელემენტების მცენარეებისათვის ათვისებად მდგომარებაში გარდაქმნის პროცესს.
 • ხელს უწყობს მცენარის ზრდასა და განვითარებას.
 • უზრუნველყოფს კულტურული მცენარეების სიცოცხლის უნარიანობის გახანგრძლივებას.
 • აფერხებს სარეველა მცენარეების აღმოცენება გავრცელების პროცესს.
 • აუმჯობებსებს ფესვთა სისტემას და იცავს როგორც ძლიერი ყინვებისგან ასევე გადახურებისგან.
 • Comments are closed